Reglement van interne orde

Meer dan een school is de Mosa Ballet School een filosofie. Een pedagogie van uitmuntendheid maar ook van welwillendheid en samenwerking.
We verwachten van kandidaten/stagiairs/reguliere leerlingen (en hun ouders/wettelijke voogden) dat ze deze visie volgen en delen. De visie vormt de basis van al ons onderwijs.

De workshop is toegankelijk voor dansers in opleiding van 11 tot 20 jaar.
De lessen zijn verdeeld over twee niveaus: basis, intermediair en gevorderd.

De Mosa Ballet School behoudt zich het recht voor om het programma en de workshop te wijzigen.
Indien de leraar vaststelt dat het niveau van een leerling te hoog is, behoudt het team zich het recht voor de groep van de leerling te wijzigen.
Aan het einde van de workshop zal een certificaat van deelname worden uitgereikt.

Inschrijvingen

De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
De inschrijving van een deelnemer kan enkel bevestigd worden als het totaalbedrag van de workshop en het inschrijvingsgeld betaald worden.

Annulering of vervroegd vertrek tijdens de workshop

Behalve in geval van overmacht vanaf 15 dagen voor het begin van de cursus vindt geen terugbetaling plaats.
In geval van blessure of ziekte wordt op vertoon van een medisch attest het betaalde bedrag terugbetaald in de vorm van een tegoedbon voor de volgende cursusperiode. In geval van annulering van de cursus door Balletschool Mosa worden de kosten volledig terugbetaald.

Verzekering

De ouders of voogden verbinden zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten (dekking bij ongeval, ziekte, repatriëring en wettelijke aansprakelijkheid) en een verzekeringsattest voor te legging om hun kind te dekken in geval van ongeval of schade veroorzaakt tijdens de workshop.

Maaltijden

Stagiairs die dat wensen hebben de mogelijkheid om een lunch bij de Mosa te boeken.

Regels tijdens de workshop

De deelnemer verbindt zich ertoe kennis te nemen van en zich te houden aan de algemene veiligheidsvoorschriften en uitsluitend gebruik te maken van de ruimten die zijn toegestaan voor de doeleinden van de workshop.
De organisatoren behouden zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten indien deze het reglement en de veiligheidsvoorschriften van de locatie niet respecteert of zich zo gedraagt dat het goede verloop van de workshop of de veiligheid in het gedrang komt.

Overdracht van portretrechten

Door deel te nemen aan de intensieve workshop verleent de stagiair (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) de Mosa Ballet School het recht om zijn/haar beeltenis te gebruiken bij de productie en verspreiding van het project (foto- en videoreportages).