Reglement van interne orde

Meer dan een school is de Mosa Ballet School een filosofie. Een pedagogie van uitmuntendheid maar ook van welwillendheid en samenwerking.
We verwachten van kandidaten/stagiairs/reguliere leerlingen (en hun ouders/wettelijke voogden) dat ze deze visie volgen en delen. De visie vormt de basis van al ons onderwijs.

De workshop is toegankelijk voor dansers in opleiding van 11 tot 20 jaar.
De lessen zijn verdeeld over twee niveaus: basis/intermediair en gemiddeld/gevorderd. Deelnemers zullen zich kunnen inschrijven voor lessen op verschillende niveaus.
Elke les/sessie duurt 90 minuten.
De Mosa Ballet School behoudt zich het recht voor om het programma en de workshop te wijzigen.
Indien de leraar vaststelt dat het niveau van een leerling te hoog is, behoudt het team zich het recht voor de groep van de leerling te wijzigen.
Aan het einde van de workshop zal een certificaat van deelname worden uitgereikt.
Deelnemers kunnen tijdens de workshop auditie doen voor de Mosa Ballet School, voor het schooljaar 2022/2023. Ze dienen dit bij de inschrijving aan te geven.

Inschrijvingen

De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
De inschrijving van een deelnemer kan enkel bevestigd worden als het totaalbedrag van de workshop en het inschrijvingsgeld betaald worden.

Annulering of vervroegd vertrek tijdens de workshop

Er wordt geen terugbetaling voorzien indien de deelnemer de workshop zonder gegronde reden vroegtijdig beëindigt.
In geval van verwonding of ziekte wordt, na vertoon van een medisch attest, het betaalde bedrag terugbetaald in de vorm van een tegoedbon voor een volgende workshop. De inschrijvingskosten worden volledig terugbetaald als de Mosa Ballet School de workshop annuleert.

Verzekering

De ouders of voogden verbinden zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten (dekking bij ongeval, ziekte, repatriëring en wettelijke aansprakelijkheid) en een verzekeringsattest voor te legging om hun kind te dekken in geval van ongeval of schade veroorzaakt tijdens de workshop.

Maaltijden

Stagiairs die dat wensen, kunnen in het theater lunchen. De maaltijden worden verzorgd door een traiteur en kosten € 15 per stuk.

Regels tijdens de workshop

De deelnemer verbindt zich ertoe kennis te nemen van en zich te houden aan de algemene veiligheidsvoorschriften die eigen zijn aan de locatie waar de workshop gehouden wordt, de Opéra Royal de Wallonie-Liège, en uitsluitend gebruik te maken van de ruimten die zijn toegestaan voor de doeleinden van de workshop.
Hij/zij moet altijd in het bezit zijn van het toegangsbewijs tot de workshop, dat hij/zij de eerste dag zal ontvangen. De deelnemer zal het moeten tonen aan de organisatie, aan de ingang van het theater en aan de ingang van de zaal voor elke workshop.
De organisatoren behouden zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten indien deze het reglement en de veiligheidsvoorschriften van de locatie niet respecteert of zich zo gedraagt dat het goede verloop van de workshop of de veiligheid in het gedrang komt.

Overdracht van portretrechten

Door deel te nemen aan de winterworkshop verleent de stagiair (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) de Mosa Ballet School het recht om zijn/haar beeltenis te gebruiken bij de productie en verspreiding van het project (foto- en videoreportages).